Poland

Biblioteka Narodowa wspiera Ukrainę

Biblioteka Narodowa wspiera Ukrainę

Poza innymi działaniami związanymi z pomocą dla bibliotek w Ukrainie, w poniedziałek dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski wysłał do 58 międzynarodowych organizacji bibliotekarskich i bibliotek narodowych apel o wsparcie dla Ukrainy o poniższej treści.

The National Library of Poland supports the appeal made by the national libraries of Lithuania, Latvia and Estonia regarding solidarity initiatives with the people of Ukraine. We were shocked and saddened to learn that on February 24, Russian troops launched an invasion of Ukraine. There can be no acceptance for this in today’s free, united world – a world that has experienced the First and Second World Wars. There can be no acceptance of aggression, the killing of innocent and vulnerable people, including the elderly, children and women. Every country has the right to independence, to make its own decisions about its future and to defend its lands and citizens. Poland stands for a free, independent and democratic Ukraine. 

Libraries are places of peace, of inclusivity, of the preservation and sharing of knowledge, of the fight against untruths and fake news. We cannot accept brutal aggression against one of our close partner countries. The National Library of Poland calls on all libraries and cultural institutions to come together in the defence of the values that are close to us and to Ukraine: freedom, independence, the right to self-determination, openness to the world, to different people and their stories. 

Let us unite in support of a free Ukraine. 

Solidarity with Ukraine. Солідарні з Україною.

Dr Tomasz Makowski
National Library of Poland
Director General

Tłumaczenie na język polski.

Biblioteka Narodowa w Polsce popiera apel Bibliotek Narodowych Litwy, Łotwy i Estonii w sprawie inicjatyw solidarności z narodem ukraińskim. Z szokiem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 24 lutego wojska rosyjskie rozpoczęły inwazję na Ukrainę. We współczesnym, wolnym i solidarnym świecie, doświadczonym przeżyciami I i II wojny światowej nie może być na to zgody. Nie ma zgody na agresję, na zabijanie niewinnych i bezbronnych, w tym osób starszych, dzieci i kobiet. Każde państwo ma prawo do niepodległości, do podejmowania samodzielnych decyzji o swojej przyszłości oraz do obrony swoich ziem i obywateli. Polska opowiada się po stronie wolnej, niepodległej i demokratycznej Ukrainy. 

Biblioteki są miejscem pokoju, włączania, przechowywania i dzielenia się wiedzą oraz dbania o walkę z nieprawdą i fake newsami. Nie możemy się godzić na brutalną agresję wymierzoną w jeden z bliskich nam krajów. Biblioteka Narodowa Polski wzywa wszystkie biblioteki oraz instytucje kultury do włączenia się w obronę wartości bliskich nam oraz Ukrainie: wolności, niepodległości, prawa do samostanowienia, otwartości na świat, na różnych ludzi i ich historie. 

Zjednoczmy się we wsparciu wolnej Ukrainy. 

Solidarni z Ukrainą. Солідарні з Україною.

Accessibility